Stručni tim vrtića

U provođenju programa i poboljšanju kvalitete istog, sudjeluju ravnateljica i članovi stručno razvojne službe vrtića (psihologinja, logopedinja, rehabilitatorica i zdravstvena voditeljica).

Ravnateljica upravlja i rukovodi radom ustanove te redovito prati kvalitetu odgojno obrazovnog rada odgojitelja i stručnih suradnika. Na početku pedagoške godine, zajedno sa stručnim timom i odgojiteljima, donosi godišnji plan i program rada, na osnovi kojeg će se odgojno obrazovni rad u vrtiću odvijati u sljedećoj godini. Osim što surađuje s odgojiteljima oko zajedničkih dogovora (izleti, priredbe, suradnja vrtića sa vanjskim ustanovama, organizacija različitih događaja) i odgojno obrazovnog rada (briga o adekvatnom materijalnom okruženju, o stručnom usavršavanju odgojitelja, o uvođenju novih programa u ustanovu) , surađuje i s roditeljima te lokalnom upravom i nadležnim ministarstvima.

Psihologinja pomaže roditelju i odgojitelju u usmjeravanju i preventivnom djelovanju prilikom odgoja djeteta, savjetuje roditelje i odgojitelje u procesu razvoja djeteta. Vrši identifikaciju psihofizičkih osobina i razvojnih potreba djeteta, osobito kad se radi o djeci s teškoćama u razvoju i darovitoj djeci, da bi se poduzele mjere s ciljem osiguravanja onoga što je djetetu potrebno za optimalni razvoj. Psiholog razvija nove programe u vrtiću, educira odgojitelje te prati kvalitetu odgojno obrazovnog rada u vrtiću.

Odgojiteljica – mentorica i koordinatorica odgojitelja je odgojiteljica koji je napredovala u struci te u svom radu koristi visoku razinu metodičke kreativnosti u pronalaženju postupaka za kvalitetno ostvarivanje odgojno obrazovnih ciljeva. Priprema odgojiteljice – mentorice za rad temelji se na korištenju suvremenih izvora spoznaje dok je odgojno obrazovni rad baziran na suvremenim oblicima i metodama rada. Odgojiteljica – mentorica surađuje s roditeljima, odgojiteljima, stručnim timom vrtića te tako pomaže u razvijanju kurikuluma ranog odgoja i obrazovanja. Odgojiteljica-mentorica ima isti opis poslova i radnih zadaća kao i odgojiteljica uz koordiniranje i vođenje odgojitelja – pripravnika do polaganja stručnog ispita te rukovođenje organizacijom rada u ustanovi u suradnji s ravnateljem.

Zdravstvena voditeljica (odgojitelj – medicinska sestra,VŠS) brine o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece, organizira i provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno savjetovanje i edukaciju s ciljem stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja, brine o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih uvjeta u  prostorima ustanove, sudjeluje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju te sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane.

Rehabilitatorica u vrtiću otkriva djetetove osobitosti i potencijale te mu pomaže da prevlada raznolike poteškoće koje mu se tijekom djetinjstva javljaju. Osim što individualno radi s djecom također prati rad u skupini u kojoj je integrirano dijete koje u svom razvoju ima neku teškoću (oštećenje sluha, vida, poremećaj u spoznajnom razvoju, motorička oštećenja, poremećaji u ponašanju i sl.) te potiče pozitivne socijalne odnose i stavove. Uz navedeno educira odgojitelje, savjetuje roditelje te surađuje s njima s ciljem što bolje, kvalitetnije i sveobuhvatnije rehabilitacije. Rehabilitatorica u dječjem vrtiću Bajka prema potrebi obavlja identifikaciju djece s teškoćama u razvoju te savjetovanje s roditeljima.

Logopedinja radi na otklanjanu poteškoća govorno glasovne komunikacije, poteškoća čitanja i pisanja, bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijskim radom. Najveći dio poremećaja nastaje u najranijem djetinjstvu pa je od iznimne važnosti pružanje logopedske pomoći upravo u tom periodu. Logopedinja u dječjem vrtiću Bajka prema godišnjem rasporedu obavlja identifikaciju djece s govornim poteškoćama te individualnu terapiju istih u svojoj privatnoj praksi.

Jadranka StankovicRAVNATELJICA:
Jadranka Stanković, dipl. nastavnik predškolskog odgoja i učiteljica glazbe
Radno vrijeme: 8.00 – 16.00 h
E-mail: ravnatelj@vrticbajka.eu
   

 

Biljana StankovićPSIHOLOGINJA:
Biljana Stanković, dipl. odgojiteljica predškolske djece i dipl. psihologinja
Radno vrijeme: 8.30 – 16.30 h, za individualne konzultacije najaviti se kod odgojitelja, na broj telefona vrtića ili e-mail
E-mail: psiholog@vrticbajka.eu

 

Martina KazićODGOJITELJICA – MENTORICA I KOORDINATORICA ODGOJITELJA:
Martina Kazić, dipl. odgojiteljica predškolske djece – odgojiteljica mentorica (VŠS)
Radno vrijeme: tjedne smjene, za individualne konzultacije najaviti se na broj telefona vrtića ili e-mail
E-mail: info@vrticbajka.eu

 

natasa

ODGOJITELJICA I KOORDINATORICA ODGOJITELJA:
Nataša Štrlek, dipl. odgojiteljica predškolske djece 
Radno vrijeme: tjedne smjene, za individualne konzultacije najaviti se na broj telefona vrtića ili e-mail
E-mail: info@vrticbajka.eu

 

Lana MuckoODGOJITELJICA-MEDICINSKA SESTRA, VŠS
Lana Mucko
dipl. odgojiteljica predškolske djece i medicinska sestra (VŠS)
Radno vrijeme: tjedne smjene, za individualne konzultacije najaviti se na broj telefona vrtića ili e-mail
E-mail: info@vrticbajka.eu
 

  LOGvalmodOPEDINJA,vanjski stručni suradnik:
  Mr.sc. Tatjana Novosel Herceg

                                  prof. logopedinja,instruktorica za Brain Gym
                                  Privatna praksa: Valmod, A.Starčevića 25,42000 Varaždin                                    

nuevaREHABILITATORICA,vanjski stručni suradnik:
Eva Brlek

prof. reh. i psihoterapeutkinja
Privatna praksa: Kabinet Nueva,J.E.Tomića 5,42000 Varaždin